poniedziałek, 13 stycznia 2020

Laurka urodzinowa Katedry Kameralistyki Fortepianowej

  UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
            WARSZAWA, 06.01.20 Dziś - w Święto Trzech Króli - jest dzień Pana Urodzin.  Świętujemy więc także dzień wspaniałego Jubileuszu Czwartego Króla!  Niech mnożą się wawrzyny, które zdobią Pana skronie!
Wszyscy członkowie Katedry, którą założył Pan 41 lat temu myślimy o Panu i życzymy wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim niech dopisuje Panu zdrowie, niech spełniają się marzenia, niech zawsze będzie Pan naszym Guru, niech Kameralistyka towarzyszy Panu zawsze. I niech Pan nie zapomina, że nasza Katedra to Pana Dziecko, które Pan stworzył, rozwijał i chronił. Teraz to dorosłe, samodzielne Dziecko wciąż jest z Panem związane i kontynuuje Pana Ideały. 

Urodzinowo kłaniamy się nisko,  wszyscy pracownicy Katedry Kameralistyki Fortepianowej

THE CARD OF MEMBERS OF CHAIR OF PIANO CHAMBER MUSIC.


Fryderyk Chopin The University of Music in Warsaw
Chair of Piano Chamber Music


                                                                                                  Warsaw, June 6, 2020

Today is  the day of Epiphany or the day  of the  Three Kings -  and  also your birthday!
So, let us  celebrate the Great Anniversary of the Fourth King!
May the laurel wreaths which adorn your head grow in number!


All the members of the Chair which you established 41 years ago keep thinking about you and wish you all the best.  First of all, may you be healthy, may your dreams come true, may you always be our Guru, and may chamber music accompany you always.  Please do not forget that the Chair of Chamber Music is your child which you created, developed and protected.  This child, now adult and independent, has strong ties with you and carries on your ideals.

We bow down to you on this joyous day,


sobota, 11 stycznia 2020

Korespondencja z prof.Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego


RZECZPOSPOLITA POISKA
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan prof. Jerzy Marchwiński
Wielce Czcigodny Panie Profesorze,
proszę przyjąć gratulacje oraz moc serdecznych myśli z okazji wspaniałego jubileuszu Pańskich urodzin.
W kolejnych dekadach swej bogatej — iście renesansowej — działalności na rzecz polskiej kultury, przysporzył Pan naszej muzyce prestiżu o zasięgu międzynarodowym. Wspaniałe koncerty, którymi obdarował Pan melomanów w renomowanych salach koncertowych Polski i Świata, często partnerując solistom najwyższego formatu na czele z szanowną małżonką, Maestrą Ewą Podleś czy artystami takimi jak Wanda Wiłkomirska i Konstanty Andrzej Kulka, zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki polskiej ostatnich dekad. Pamiętamy Pańskie kreacje — arcydzieła doskonale znane, o ustalonych tradycjach wykonawczych, które dzięki Pańskiemu twórczemu podejściu brzmiały zaskakująco świeżo, zachwycając nowymi rozwiązaniami w dziedzinie kształtowania barwy dźwięku, artykulacji, operowania agogiką czy budową wyrafinowanych konstrukcji fakturalnych.
Ogromny zachwyt budzą także liczne Pańskie kreacje zarejestrowane na płytach CD oraz nagrania dokonane dla polskich i światowych rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. Bogaty repertuar, w którym zachwycał Pan melomanów pięciu kontynentów, to dzieła zarówno klasyczne, jak i współczesne, zawsze ze znaczącym udziałem utworów muzyki polskiej. Z najwyższym uznaniem i szczerym wzruszeniem przywołujemy nadzwyczajne emocje towarzyszące koncertom Kwartetu Mistrzów. Ogromny talent pianistyczny, nienaganny gust i smak, bogata wyobraźnia, to tylko nieliczne atrybuty artystycznej doskonałości, dzięki której jest Pan wielkim autorytetem zarówno dla środowiska polskich muzyków, jak i dla słuchaczy.
Proszę przyjąć także wyrazy wdzięczności z racji prowadzonej z pasją, ogromnym rozmachem i sukcesami działalności pedagogicznej. Jako wychowanek, uchodzącego za czołowego architekta polskiej kameralistyki patrona Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. Kiejstuta Bacewicza oraz prof. Marii Wiłkomirskiej, przez wiele lat prowadził Pan klasę mistrzowską w swojej macierzystej uczelni, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukształtowane przez Pana liczne grono wybitnych absolwentów z sukcesem przekazuje Pańskie idee kolejnym generacjom pianistów. Nie sposób nie wspomnieć także Pańskich bezcennych, mających w skali Europy charakter unikatowy, publikacji z zakresu sztuki partnerstwa w muzyce, tematu o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju kultury muzycznej. Maestro, proszę przyjąć najszczersze życzenia wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku

Korespondencja z prof.Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W Pan
Prof. Piotr GLIŃSKI
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,

Ze wzruszeniem i radością przyjąłem nieoczekiwany, Pana piękny list, w przeddzień 85 rocznicy moich urodzin.

Wyznaję, że odebrałem go również jako urzędowe zwieńczenie moich skromnych starań o godziwe służenie Sztuce, temu - być może - najbardziej niezwykłemu owocowi ludzkiego Ducha.

W trudnych zawirowaniach losu zawsze pozostawałem i pozostanę wierny mądrości hipokratesowskiej myśli, że „Ars longa, vita brevis”.

Z podziękowaniem i najlepszymi życzeniami „Do siego 2020 Roku!”.

(prof. Jerzy Marchwiński)Correspondence with prof. Piotr Gliński, the Deputy President of the Council of Ministers, Minister of Culture and National HeritageThe Republic of Poland
Deputy President of the Council of Ministers,
Minister of Culture and National Heritage


                                                                     Professor Jerzy MarchwińskiHighly Esteemed Professor,
          Please accept my congratulations and cordial wishes on the grand anniversary of your birthday.
          Throughout many decades of your rich - and truly Renaissance - an activity for the benefit of Polish culture, you have contributed to the international prestige of our music. The masterful concerts you gave to music lovers in renowned Polish and international concert halls worldwide, often partnering with top-class soloists including first of all your esteemed wife, Maestra Ewa Podleś and artists such as Wanda Wiłkomirska and Konstanty Andrzej Kulka has become a memorable part of the history of Polish music of recent decades. We remember how your creative approach to well-known masterpieces with established performing traditions made them sound surprisingly fresh, delighting the audience with new solutions in timbre shaping, articulation, agogics or construction of sophisticated texture structures.

          Your numerous performances recorded on CDs and made for Polish and worldwide radio and television stations are also truly awesome. The rich repertoire with which you have delighted music lovers on five continents is both classical and contemporary, always with a significant share of Polish music. It is with the utmost respect and sincere appreciation that we recall the extraordinary emotions accompanying the concerts of the Masters' Quartet. Your huge piano talent, impeccable taste, and rich imagination are just a few of the attributes of artistic perfection thanks to which you have become a great authority for Polish musicians and audiences.

          Please accept also the words of gratitude for your passionate, large-scale and successful teaching activities. As a pupil of Professor Maria Wiłkomirska and Professor Kiejstut Bacewicz who is considered to be the leading architect of Polish chamber music and the patron of the Music Academy in Łódź, you had taught a master class at your home university, the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw for many years. Your numerous, outstanding graduates have successfully passed on your ideas to the next generation of pianists. Last, but not least, one should also mention your invaluable, unique in Europe publications on the art of partnership in music, a topic of fundamental importance to the development of musical culture. Maestro, please accept my sincere wishes for much more professional successes and happiness in your personal life.

Respectfully yours,
[illegible signature]Warsaw, 6 January 2020                                                                                         Warsaw, 7 January 2020

Professor Piotr GLIŃSKI
Deputy President of the Council of Ministers,
Minister of Culture and National Heritage
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warsaw

Highly Esteemed Mr. Minister,
Your unexpected, the beautiful letter which I received on the eve of my eighty-fifth birthday was truly moving and brought me a lot of joy.

I see it also as the official culmination of my modest efforts in being a fair servant of the Art which in my view seems to be the most extraordinary fruit of human Spirit.

Throughout all the hardships and turmoil of life I have been always true to the wisdom of Hippocratic adage Ars longa, vita brevis.

With thanks and best wishes for successful New Year 2020

I remain,