poniedziałek, 13 stycznia 2020

Laurka urodzinowa Katedry Kameralistyki Fortepianowej

  UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
            WARSZAWA, 06.01.20 Dziś - w Święto Trzech Króli - jest dzień Pana Urodzin.  Świętujemy więc także dzień wspaniałego Jubileuszu Czwartego Króla!  Niech mnożą się wawrzyny, które zdobią Pana skronie!
Wszyscy członkowie Katedry, którą założył Pan 41 lat temu myślimy o Panu i życzymy wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim niech dopisuje Panu zdrowie, niech spełniają się marzenia, niech zawsze będzie Pan naszym Guru, niech Kameralistyka towarzyszy Panu zawsze. I niech Pan nie zapomina, że nasza Katedra to Pana Dziecko, które Pan stworzył, rozwijał i chronił. Teraz to dorosłe, samodzielne Dziecko wciąż jest z Panem związane i kontynuuje Pana Ideały. 

Urodzinowo kłaniamy się nisko,  wszyscy pracownicy Katedry Kameralistyki Fortepianowej

THE CARD OF MEMBERS OF CHAIR OF PIANO CHAMBER MUSIC.


Fryderyk Chopin The University of Music in Warsaw
Chair of Piano Chamber Music


                                                                                                  Warsaw, June 6, 2020

Today is  the day of Epiphany or the day  of the  Three Kings -  and  also your birthday!
So, let us  celebrate the Great Anniversary of the Fourth King!
May the laurel wreaths which adorn your head grow in number!


All the members of the Chair which you established 41 years ago keep thinking about you and wish you all the best.  First of all, may you be healthy, may your dreams come true, may you always be our Guru, and may chamber music accompany you always.  Please do not forget that the Chair of Chamber Music is your child which you created, developed and protected.  This child, now adult and independent, has strong ties with you and carries on your ideals.

We bow down to you on this joyous day,


sobota, 11 stycznia 2020

Korespondencja z prof.Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego


RZECZPOSPOLITA POISKA
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan prof. Jerzy Marchwiński
Wielce Czcigodny Panie Profesorze,
proszę przyjąć gratulacje oraz moc serdecznych myśli z okazji wspaniałego jubileuszu Pańskich urodzin.
W kolejnych dekadach swej bogatej — iście renesansowej — działalności na rzecz polskiej kultury, przysporzył Pan naszej muzyce prestiżu o zasięgu międzynarodowym. Wspaniałe koncerty, którymi obdarował Pan melomanów w renomowanych salach koncertowych Polski i Świata, często partnerując solistom najwyższego formatu na czele z szanowną małżonką, Maestrą Ewą Podleś czy artystami takimi jak Wanda Wiłkomirska i Konstanty Andrzej Kulka, zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki polskiej ostatnich dekad. Pamiętamy Pańskie kreacje — arcydzieła doskonale znane, o ustalonych tradycjach wykonawczych, które dzięki Pańskiemu twórczemu podejściu brzmiały zaskakująco świeżo, zachwycając nowymi rozwiązaniami w dziedzinie kształtowania barwy dźwięku, artykulacji, operowania agogiką czy budową wyrafinowanych konstrukcji fakturalnych.
Ogromny zachwyt budzą także liczne Pańskie kreacje zarejestrowane na płytach CD oraz nagrania dokonane dla polskich i światowych rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. Bogaty repertuar, w którym zachwycał Pan melomanów pięciu kontynentów, to dzieła zarówno klasyczne, jak i współczesne, zawsze ze znaczącym udziałem utworów muzyki polskiej. Z najwyższym uznaniem i szczerym wzruszeniem przywołujemy nadzwyczajne emocje towarzyszące koncertom Kwartetu Mistrzów. Ogromny talent pianistyczny, nienaganny gust i smak, bogata wyobraźnia, to tylko nieliczne atrybuty artystycznej doskonałości, dzięki której jest Pan wielkim autorytetem zarówno dla środowiska polskich muzyków, jak i dla słuchaczy.
Proszę przyjąć także wyrazy wdzięczności z racji prowadzonej z pasją, ogromnym rozmachem i sukcesami działalności pedagogicznej. Jako wychowanek, uchodzącego za czołowego architekta polskiej kameralistyki patrona Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. Kiejstuta Bacewicza oraz prof. Marii Wiłkomirskiej, przez wiele lat prowadził Pan klasę mistrzowską w swojej macierzystej uczelni, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukształtowane przez Pana liczne grono wybitnych absolwentów z sukcesem przekazuje Pańskie idee kolejnym generacjom pianistów. Nie sposób nie wspomnieć także Pańskich bezcennych, mających w skali Europy charakter unikatowy, publikacji z zakresu sztuki partnerstwa w muzyce, tematu o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju kultury muzycznej. Maestro, proszę przyjąć najszczersze życzenia wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku

Korespondencja z prof.Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W Pan
Prof. Piotr GLIŃSKI
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,

Ze wzruszeniem i radością przyjąłem nieoczekiwany, Pana piękny list, w przeddzień 85 rocznicy moich urodzin.

Wyznaję, że odebrałem go również jako urzędowe zwieńczenie moich skromnych starań o godziwe służenie Sztuce, temu - być może - najbardziej niezwykłemu owocowi ludzkiego Ducha.

W trudnych zawirowaniach losu zawsze pozostawałem i pozostanę wierny mądrości hipokratesowskiej myśli, że „Ars longa, vita brevis”.

Z podziękowaniem i najlepszymi życzeniami „Do siego 2020 Roku!”.

(prof. Jerzy Marchwiński)Correspondence with prof. Piotr Gliński, the Deputy President of the Council of Ministers, Minister of Culture and National HeritageThe Republic of Poland
Deputy President of the Council of Ministers,
Minister of Culture and National Heritage


                                                                     Professor Jerzy MarchwińskiHighly Esteemed Professor,
          Please accept my congratulations and cordial wishes on the grand anniversary of your birthday.
          Throughout many decades of your rich - and truly Renaissance - an activity for the benefit of Polish culture, you have contributed to the international prestige of our music. The masterful concerts you gave to music lovers in renowned Polish and international concert halls worldwide, often partnering with top-class soloists including first of all your esteemed wife, Maestra Ewa Podleś and artists such as Wanda Wiłkomirska and Konstanty Andrzej Kulka has become a memorable part of the history of Polish music of recent decades. We remember how your creative approach to well-known masterpieces with established performing traditions made them sound surprisingly fresh, delighting the audience with new solutions in timbre shaping, articulation, agogics or construction of sophisticated texture structures.

          Your numerous performances recorded on CDs and made for Polish and worldwide radio and television stations are also truly awesome. The rich repertoire with which you have delighted music lovers on five continents is both classical and contemporary, always with a significant share of Polish music. It is with the utmost respect and sincere appreciation that we recall the extraordinary emotions accompanying the concerts of the Masters' Quartet. Your huge piano talent, impeccable taste, and rich imagination are just a few of the attributes of artistic perfection thanks to which you have become a great authority for Polish musicians and audiences.

          Please accept also the words of gratitude for your passionate, large-scale and successful teaching activities. As a pupil of Professor Maria Wiłkomirska and Professor Kiejstut Bacewicz who is considered to be the leading architect of Polish chamber music and the patron of the Music Academy in Łódź, you had taught a master class at your home university, the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw for many years. Your numerous, outstanding graduates have successfully passed on your ideas to the next generation of pianists. Last, but not least, one should also mention your invaluable, unique in Europe publications on the art of partnership in music, a topic of fundamental importance to the development of musical culture. Maestro, please accept my sincere wishes for much more professional successes and happiness in your personal life.

Respectfully yours,
[illegible signature]Warsaw, 6 January 2020                                                                                         Warsaw, 7 January 2020

Professor Piotr GLIŃSKI
Deputy President of the Council of Ministers,
Minister of Culture and National Heritage
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warsaw

Highly Esteemed Mr. Minister,
Your unexpected, the beautiful letter which I received on the eve of my eighty-fifth birthday was truly moving and brought me a lot of joy.

I see it also as the official culmination of my modest efforts in being a fair servant of the Art which in my view seems to be the most extraordinary fruit of human Spirit.

Throughout all the hardships and turmoil of life I have been always true to the wisdom of Hippocratic adage Ars longa, vita brevis.

With thanks and best wishes for successful New Year 2020

I remain,


piątek, 1 listopada 2019

Frederic Chopin Symposium Speech, Warsaw Academy of Music, 1976


Prof. Jerzy Marchwiński


  Frederic Chopin Symposium Speech
Warsaw Academy of Music, 1976


FREDERIC CHOPIN’S CHAMBER WORKS AND SONGS:
PERFORMANCE PROBLEMS 


Ladies and Gentlemen,

            Let me discuss  some of  the challenges encountered by performers of chamber works and Songs by Frederic Chopin.
            However, please accept my two initial reservations – they will help to define the area onto which I am going to venture. 
            First of all, I am not a scientist, musicologist or a theoretician, but a performer and teacher/performer.  I truly respect the scientific methods and often make use of  the results of such research – mostly to determine the historic authenticity of a composer’s life and work.  However, I generally leave this domain to the experts, theoreticians and musicologists. They have their own goals to achieve in art, while we, the performers, have ours. We can live in perfect harmony, without any errors resulting from overstepping one another’s competences. 
            Nevertheless scientists, even prominent, venture to discuss performance issues and at times prove to be almost ignorant; conversely we, the performers, may be dilettantes in science and all our efforts there may prove useless and worthless.
            Secondly, I would like to differentiate between performance challenges and  performance problems.  I understand  challenges as subjective.  For some artists, the purely technical texture proves to be a veritable trap; others stumble over the cantilena and the narrative, while still others struggle with expression or the inability to read and understand the character of a work.
            Therefore, challenges should be solved individually both by independent performers and by students, although the latter  may be less experienced in an individual search for solutions and they tend to seek  the assistance and decisions of their teachers.
            The true problems are the reefs and dangers which stand in the way of the majority – if not all – performers while working on the pieces. 
            In my view, Chopin’s Songs and chamber works  pose the following problems:
1.     Positioning them among all Chopin’s works;
2.     Notation and text problems;
3.     General problems of ensemble performances.
I do not intend to discuss today the elementary, simple and obvious issues, as I am talking here to outstanding teachers, pianists and students to whom the art of piano playing and the art in general has disclosed at least a part of its innumerable secrets.

Positioning chamber works and Songs among  Frederic Chopin’s works
To proceed orderly, let me recall the opus numbers:
·       Introduction and Polonaise for cello and piano,  Op.3
·       Trio for violin, cello and piano, Op.8
·        Grand Duo for cello and piano  on themes from  “Robert the Diable” by G. Meyerbeer(appr. Op. 16-17)
·       Sonata for cello and piano, Op.65
·       Posthumous Songs published as Op. 74
      Chopin created his chamber works early and late in his life. The Introduction and Polonaise and the Trio were written between  1828 – 29,  Grand Duo in 1832 while the  Sonata for piano and cello is the last work covered by the opus numbers.

      Ten of the Songs were written between 1829-31, four between 1836-38 and the remaining ones between  1841-47. (Chronology by  Maurice Brown: CHOPIN. An index of his  works in chronological order).
It seems worthwhile to ask the composer himself about his opinion on his chamber works. 
·       This is what he wrote in a letter to Tytus Woyciechowski on Sept. 09, 1828:
     “As far as my new works go, I have nothing done yet, with the exception of the Trio in g-minor which I started after your departure and left not quite finished.  I tried the first  Allegro with an accompanist before I left to  Sanniki and I plan to rehearse the rest as soon as I am back.”

·       To  Tytus Woyciechowski, on Jan. 14, 1829:
    “I wrote at his place (Radziwiłł’s manor in  Antonin) the Alla polacca  with cello.  It is nothing  but glitter for the drawing room, for the ladies.”

·       To  Tytus Woyciechowski, on April 10.04.1829:
     “[…] my Polonaise with cello, to which I added  Adagio, an introduction specially for  Kaczyński. We rehearsed it and it seems acceptable.”

·       To  Tytus Woyciechowski, on August 21, 1830:
     Kaczyński and Bielawski will see me tomorrow.  At ten in the morning I will rehearse my Polonaise with Cello and Trio, with Elsner, Ernemenn, Żywny and Linowski. We will play until we drop dead.”

·       To  Tytus Woyciechowski, on  August 31, 1830”
     “I rehearsed the Trio last Sunday. Perhaps it is because I have not listened to it for a long time, but I am quite content with myself (a happy man), but I got an idea into my head – to use  viola instead of  violin, as the fifth  resonates the best  for the violin, and therefore it is used the least. Thus, the viola will be stronger against the cello which is my proper writing focus;  then it will go to the print. “

·       To Jan Matuszyński,  on December 26, 1830:
     “After lunch came  Wild - a famous, or even the most famous German tenor.  I accompanied him  the Othello aria by heart; he sung it like a master he is.”

·       To his family in Warsaw, on June 23, 1831:
     Cicimarra said that nobody else in Vienna is as good an accompanist as me.  ‘I know it perfectly well’ thought I (Hush!)”

·       To  Tytus Woyciechowski, on  December 12, 1832:
     „(…) Schlesinger, who employed me to write something based on the themes from Robert.”
·       To his family in Warsaw, on December 12, 1845:
     „I rehearsed some fragments of my Sonata with cello with  Franchomme and it went well. However, I do not know if I can find time to print it still in this year.”

·       To his family in Warsaw, on  October 11, 1846:
     „Sometimes I find my Sonata with cello satisfactory, at other  times – not. I  discard it, then I put it together again ...”

·       To his family in Warsaw, in  April 1847:
     „Before she (Delfina Potocka) left, Franchomme and I played  her my Sonata, at my place.” 

            These are the most important quotes from Chopin’s correspondence.  There are also various brief yet always precious comments in a number of letters;  they not only show Chopin’s authentic interest in singing, but also his excellent knowledge of the repertoire and even technical terms used by singers.
            According to his contemporaries, he was a perfect accompanist and he also required that his students play in ensembles. Mikuli says that he actually  ordered his assistant Mrs Rubic to learn singing. 
            In his youth, Chopin  befriended  Antoni Radziwiłł, the author of music to Faust and  dedicated the Trio to him.   His friendship with  Franchomme – artistic and everyday – continued for many years and resulted in  the Grand Duo, composed jointly. One may also assume that it may have influenced the Sonata with Cello as well.  
            I am sure that Chopin was one of the  artists who as a rule do not create to order in the most explicit sense, with the exception of trifle, marginal items, but work almost always under the internal summons of their genius which is their sole commander. Such summons govern  both the contents and the form of the work, jointly and severally, and they are crowned with  incorruptible perfection. The toil and  struggle with the matter and with oneself  to achieve perfection are the sign  that the artist truly and deeply strives for internal freedom.   In this sense, Chopin was the most liberated of all the free spirits.  He yielded only to his birth date – but none of the geniuses, even the greatest ones, have yet been able to free themselves from this constraint.  The place of  birth, however,  was for him not just a  name in the certificate, but the vital, beloved essence of his life and creation. He never bowed to convenance and to the  pressure of well-meaning friends and refused to compose  symphonies or operas.  He wrote because he needed and wanted to do it. All his legacy was such – including chamber works and songs.  It seems that this chamber character, or in other words intimacy,  is the most transparent feature of the whole repertoire of his works.  
            Without the overwhelming effect of the symphony, without the operatic wedgies, lipstick and elevated stage, Chopin appeals directly to the most sensitive sides of the human soul.  The spirit of chamber music is present – at least by my ear – in the pieces which seem purely pianistic, such as the  Sonata in b-minor. The phrasing  between measures  144  -  160 in the Scherzo with the marvellous, cello-like  singsong of the left hand and equally singsong-like,  polyphonic chords in the right-hand part could actually sound equally natural when played by a string quartet. 
            I had been pondering over a certain unwillingness or even bias  which I noted in some performers and theoreticians who do not treat Chopin’s solo pieces, chamber works and songs as equal, being definitely partial towards the solo works. Evaluating comparisons are always abhorrent, especially when they refer to art created by geniuses; in such cases they prove particularly  aimless and pointless.  Chopin’s chamber works and songs are just different from the solo works, because they are another type of art of different character. The artist is one person, but his works are many and various.
            The piano genius of the composer uses the identical instrumental texture in all the works; the type of the musical narrative is also the same.  The elements of the work and the concepts are perfect and the structuring of the whole is just an authentic  masterpiece; this holds true for all Chopin’s works. 
            I position Chopin’s songs similarly to  the Mazurkas, although some of them are written in duple metre.  Nevertheless, they share with the Mazurkas   the same root – the authentic Polish, vernacular folklore.  It  would be a vain attempt to seek there any direct quotations  from the folklore; however, the songs  grow out of the actual,  palpable, obvious but  elusive soul of the Polish people, the nation – and it undoubtedly defines their character. However,  this is neither the right place nor am I the right person to  name here the sources of this exceptional   power which binds us all so vitally and so cordially and at times so painfully with the land of our childhood where bread  had such a delicious taste.
            The joy, longing and the merriment of Polish people are inherent in the songs and dances. In Chopin’s life, the drama of Polish history and fate of the nation were neither an ornament nor a stigma, but the very life itself.  Their   truth and power   were incredible, if one realizes that even the tune to such a personal, private song  Out of my sight charms with the rhythm of the mazurka. 
            The folk and national character of Chopin’s songs poses the paramount problem for the performers which at times  almost turns into a trap.  Schubert’s songs can happen anywhere.  Chopin’s songs can happen only here, under the Polish sky.  They are just like the Mazurkas.  Their simplicity is so misleading. In fact, they are incredibly difficult. 
            The Songs are full of emotion, natural and vivid, which never let Chopin   move away from his home and fatherland, in spite of his physical absence there.  Sensing his near end he wrote a letter  to Wojciech Grzymała in Edinburgh,   1848: “And meanwhile, where did my art go astray? Where did I squander my heart? I hardly remember now how people sing songs at Home”.

Text problem
            The second problem encountered by performers setting to work on the chamber  songs by Chopin are the issues and doubts concerning the text itself: its authenticity, variants, inaccuracies etc. 
            I intended to start this part with a general appeal  to remember  that Chopin’s pieces are a living work of a genius which  talks to us and  resonates with the audience – and not with printed pages covered with notation… however, this would be a wrong audience for it!
            Such appeal  should be directed to scientists and editors.  The historic narrative of the artist’s life with all its complexity, relationships, structuring and aspects should be investigated by an intelligent and sensitive biographer or even a scientist who would separate facts from legends and authentic events from apocrypha, giving us an unrestrained access to the facts or just the most credible information about the composer.  The important and complex problem  of the notation and text is of a very similar nature. 
            The whole huge, investigative, comparative work which consists in  reaching to the sources and then  correcting and verifying the information is actually burdening the editor. He has to resort to his Benedictine patience and exactness and  deduction skills  equalling that of Sherlock Holmes – particularly in this era which values urtext editions and the most authentic versions – to reach the manuscripts and first editions, to show the work in its original rendering free from the traditional overgrowth, distortions or just plain mistakes of the copyists or the nonchalance of early editors. Again, as in the previous case, we – the performers – are actually interested only in the effects of his work.  We would like to get a text which is credible in its authenticity, which transfers the concept of the artist in its entirety and is free from errors, mistakes and deformations. 
            In Chopin’s case this is particularly important. The more detailed the study of the notation of his work, the better  the perception of the mastery of the composer’s workshop. One can just marvel at the deep  musical wisdom, logic, precision and exactness as well as the unyielding imperative of perfection which undoubtedly tormented the artist himself but at the same time it gave us, the performers, an incredible opportunity to enjoy the most wonderful adventure – to participate in the thinking process of a genius.   I see Chopin as an artist endowed with immense internal freedom  and therefore never yielding to the creative pedantry.  His various, even the most trifle solutions  of tying, articulation or dynamics are always justified, even if at the first glance  they seem unnecessary or just erroneous.
            Every detail is of significance.  In my opinion, the perfection of the detail is one of the essential characteristics which distinguish a great, outstanding performance from a mediocre, common one.  Many performers and composers have excellent creative or interpretation concepts.  However, some are able to turn them  into pure gold, while others generate just tombac.  Some associate musical thoughts in an ordinary, typical, routine or just banal manners, while others, who are doomed to be genial and original, combine them following  their own   rules of perfection, mastery and creativity.   Chopin,  the primus inter pares, the perfect architect of the whole and the master of a detail, obliges the performer to keep both these aspects  in mind.
            Lew Tolstoy was right to speak about  95 percent of  craft and just 5 percent of genius in art.  In my view, these five percent of Chopin’s genius is a mystery which should not be touched, similarly to the seeds of our own talents. However, one should examine the handicraft which is there to be learnt and showed in the spotlight. It is available  for all and one and it should be the focus of our teaching effort and of the performing toil.  As always, we strive to  provide the most perfect rendering of the composer’s thought by comprehending and mastering the craft recorded in the notation. Obviously, the text, the graphic recording of the thoughts is imperfect, incomplete and sometimes just helpless when facing the vastness of such thought.  Still, it remains the external and palpable reflection of the craft. Hence the importance of its authenticity and recommended diligence of study. 
            Among the available texts, the PWM/Chopin Institute’s  edition of Utwory kameralne (Chamber Works), which involved extremely valuable co-operation of the Wiłkomirski family,  meets the requirements posed to reliable, critical and credible publication. The editors put considerable effort to consult manuscripts and first editions, providing a text which is quite credible. 
            Professor Jan Ekier, with his usual generosity and openness, told me once a story, almost an anecdote, which gives an idea of how inquisitive the researcher on Chopin’s works should be. An excellent cello player Franchomme had been  Chopin’s friend for many years.  Actually, on his part it was not only friendship but almost  a cult. In addition to that, Franchomme was an extremely exacting person, almost a pedant. The conclusion is very easy: whenever any doubts concerning Chopin’s texts occur, one may assume with quite a high probability that works issued in Franchomme’s lifetime were proofread by the latter and therefore are the most credible versions. 
            Chopin’s chamber works were printed in his lifetime, but all the Songs were posthumous.  There is no way to know which parts are authentic and how they were treated by Fontana,  the  first editor of this collection.  One should realize the challenges facing a contemporary editor who will venture to create an authentic notation of these Songs, as they were conceived by their author. 
            To give but a few examples, let us consider  the beginning of the piano part in The Wish which differs significantly in the manuscript from the text published in almost all the editions, or the problem of Leaves are Falling,  a song which had been lost according to the introduction to the National Edition, but  was   reconstructed by Julian Fontana from memory.
General problems of ensemble performances
It is worthwhile to mention the third problem, related to ensemble performances. Let us start with a reservation. As I am aware of the high professional level of my audience, I shall not speak about obvious, common sense  issues generally known to those who freely wield their artistic  tools and craft, enjoying considerable erudition in music. I also keep in mind the vastness of the problem, which can be embraced with the mind, but almost evade the  power of the word and the pen, particularly if  the latter is not  fluent enough. Therefore, my comments on ensemble performance are just a personal suggestion, presenting  one of the many available solutions. 
            Primarily, the musical work should be treated as a whole intended to be performed by two or more persons.  I would compare it to a mosaic composed of leading  and accompanying elements, and not a combination of  two or three parallel lines.  A musical work is at the same time uniform and complex, with basic elements of rhythm, melody, harmony etc., and essential ones -  articulation, dynamics and timbre, are mobile and   dynamically   interdependent.
            Therefore, the ensemble performances are a team work based on  a similar, although not necessarily identical understanding of such interdependence.  Such perception immensely affects the relationship of the performers, effectively erasing any privileged or underprivileged positioning of the  musicians as  each of them performs in turn  the leading elements which are of greater importance and then switches to the  accompanying ones which are of lesser significance for the time being;  such shifts occur multiple times throughout the performance.  For this reason, the  performers should enjoy equal or almost equal status.  A dictator or a usurper and a servant or  a slave   should not perform jointly; the same concerns a  partnership of a master and a considerably less skilful performer. The lack of confidence in oneself and consequently  in others does not bode well either. Generally, some reasonable confidence in the musical skills, wisdom and good will of a partner seem to be the key to successful co-operation.  
            I do not think that the compatibility of personalities and characters of the partners is a necessary condition for a good team performance. The polarisation of two different individualities may become a fascinating adventure for the audience, and it may add brilliance to the interpretation.  Such individual features should not be eliminated but channelled  towards the overall goal which is the success of the performance.  I do not see any reason for  a pianist to imitate a cellist while playing the marvellous singsong beginning of the Largo from the Sonata op.  65.  Let each   play his or her own. Each of them is free, each is a different person with a unique,  individual drop of eternity which is called life. They are bound by the fact that they are performing together,  by their musical education and skill and – at least in theory – by the ordinary common artistic sense which effectively protects us against interpretative vagaries and absurdities.
In my career as a performer and teacher I follow three guidelines which determine the duties of each performer, to be completed before the first meeting with the partners:
·       Each of them should study the whole work, the whole notation and the whole text of the songs;
·       Learn one’s own part as well as possible. In my view, there are no  main and support parts in music, or in theatre.  There are only  masterful renditions and poorly played parts.
·       Have one’s own concept of the work as a whole, but never forget that the final version may emerge only when playing together. 
            I am convinced that the above guidelines are true and effective.  They are of utmost importance for the affirmative attitude of the ensemble, as they create the atmosphere of respect for the author, the work and oneself. 
Each of Chopin’s chamber works is a full, complete entity although the instruments in them are not always given equal treatment or prestige;   the piano seems to be privileged – for instance in the Trio. 
            However, I am positive that if the performers meet these three requirements for preparing oneself  for  the first rehearsal – and I emphasize here that this work has to be done fully and   thoroughly before the rehearsal – they may realize that there are no essential problems obstructing the team performance. Obviously, this holds true not only for Chopin but also for works by other composers. The result should be a dialogue, or rather a conversation for three, conducted in this case in the extremely flexible language of Chopin’s music, creatively enhanced by the timbre of each of the performers.  That conversation is live and dynamic, and each time it will be different, provided that the performers present  similar level of knowledge, skill, craft, preparation, confidence and artistic sound reason. In fact, one should not take into consideration any other arrangements.
            I would like to direct your attention to a performance problem in the Songs concerning piano players.  They have to be aware that the tolerance and interpretation intentions must be much higher than in partnership with instrumentalists. Each singer has his or her own individual instrument which is actually unique in the history of mankind. 
            One should not only keep this in mind, but should consciously protect the things unique and extraordinary – particularly in the present age of mass production.   Out of My Sight can be sung by a tenor or a bass, and the Melody or From the Mountains, Where They Carried...  - perhaps the most beautiful of Chopin’s Songs can be sung by a woman or a man,  Żylis-Gara or Hiolski. The songs will remain the same, yet they will be so different. 
            If the pianist partner overlooks the ramifications of the fact that every singer sings in his unique, individual voice, if he does not have the ability to play perfectly well in various keys, tempi and dynamics – or if he is unable to  learn it, if he cannot rise above his own interpretation, which may be perfect but nevertheless inflexible,  the strive for the perfect  performance will end up with the inevitable defeat of both and the vexed listener will find himself alone in  the woeful post-disaster zone. 

            Summary:
            For the purpose of this presentation where all the participants  present sufficiently high level of musical education, abilities and artistic craft, I can see three problems affecting the performance of Chopin’s  chamber works  and songs:
·       The positioning these works among the legacy of Chopin and perceiving them as equally valuable  as the solo works and  differing from them only due to their ensemble character, however equally masterful with respect to their overall architecture and the exquisite structure of its elements. These works were written out of the internal desire, without any external pressure to which Chopin was, nota bene,  totally immune. 
·       Just as in the case of any other works, one should show immense respect to the text and notation which is the testament of a genius and also a  transmission of the thought of an artist  and the life of a person. It is also a masterpiece of the composer’s craft  entrusted to us, palpable, and available for the study.
·       The set of general problems of ensemble performances. In addition to the high level of professionalism, they require trust and tolerance, the ability to understand the partners and to think critically; all these features are the indispensable key to the success of any team activities.
In addition to the three problems discussed herein, I can see many others, but they are not artistic in character. All of us  encounter them  when entering the intricate meanders of communicating with another person.  Although they may be applied to aesthetics, as in this case, they also refer to the philosophical understanding of goodness, truth and beauty which may unify people or separate them.
            I did not discuss any detailed or particular problems posed by ensemble performances of chamber works and songs by Chopin, because I simply do not see any.  I am deeply convinced, based on long years of my stage and teaching experiences that the individual, thorough work  is a  sufficient preparation for performing music in an ensemble.
            I did not discuss any piano problems, as they are the same for all the works of Chopin and they have been discussed many times by outstanding experts.
            I did not discuss any performance problems faced by violinists, cellists and vocalists either, as I do not have enough competence and none  of my partners authorised me to speak in his or her name.
            Let me end  this presentation of performance problems in chamber works and Songs of Frederic Chopin with a comment on altruism – this very special state of mind which is the key to the success in chamber performances.  An altruistic performer places the good of the others: the author, the work and the partners above his or her own personality, no matter how precious, and values the  joy and emotions of  the audience more than his own satisfaction.

Warsaw, 1976

(jmarchwinski@gmail.com)