sobota, 21 stycznia 2023

REFLEKSJE

  

Warszawa, 17.01.2023

Polish

SOUENIRS & LULLABIES

For violin and piano

Slawomir Tomasik - violin

Robert Morawski  - piano

REFLEKSJE:

·       Drodzy Panowie. Jakżeż pięknie Wy gracie, a właściwie, śpiewacie tę wzruszającą muzykę!

·       Z jakąż naturalną logiką i kantyleną!

·       Wasza amplituda dynamiki bywa niekiedy wręcz oszałamiająca. Taką właśnie lubię

·       Wasze instrumenty, z których jeden jest perkusyjny a drugi, kantylenowy, doskonale ze sobą współgrają. Generalnie, mam wrażenie, że gracie na jednym, tym samym instrumencie. Aktualne słuchanie Was, to czysta przyjemność.

·       Fortepian staje się instrumentem śpiewającym, a jego perkusyjność potrafi zachwyć swą kantyleną.

·       Imponująca jest wielobarwność dźwięku skrzypiec. Na własny użytek nazywam taką wielobarwność, po prostu polifoniczną.

·       Zachwyciłem się bookletem.’

·       Równy zachwyt wzbudził zdecydowanie polski charakter interpretacji.

 

Prof. Jerzy Marchwiński

Souvenirs and Lullabies Review


Warsaw, 17.01.2023

Polish

SOUVENIRS & LULLABIES

For violin and piano

Slawomir Tomasik - violin

Robert Morawski  - piano

REFLECTIONS:

·       Dear Gentlemen. How beautifully you play, or rather, sing this moving music!

·       With such natural logic and cantilena!

·       Your amplitude of dynamics is at times simply stunning. This is how I like it.

·       Your instruments, one of which is percussion and the other of cantilena character, work perfectly together. By and large, I feel as though you play a single, same instrument. Listening to you is pure pleasure.

·       The piano becomes a singing instrument and its percussion quality can impress with its cantilena.

·       The multicolor sound of the violin is impressive. For my own use, I call such a polyphonic a multiplicity of color.

·       I was delighted with the booklet.

·       Equal admiration was evoked by your interpretation, so unmistakably Polish in its character.

 

Prof. Jerzy Marchwiński

wtorek, 8 listopada 2022

Katarzyna PREISKORN, PIKNIK NA SKRAJU PARKURU (A Picnic at the Showjumping Course)

  

Prof. Jerzy Marchwiński

 Warszawa, October 6, 2022

Katarzyna PREISKORN

PIKNIK NA SKRAJU PARKURU

(A Picnic at the Showjumping Course)

 

REFLECTIONS


·        I confess at the outset that has never, ever, perceived the horse as an animal.  For me, it has always been a being. Not an animal, but a being.

·       Its fate has been linked to man, to his work, his struggle, his joy, and his sorrow.

·       The author's relationship with this being is a vivid combination of genuine love and friendship.

·       I was engrossed in the description of this unique relationship as if taken straight from the world of poetry.

·       The book is written in a particularly beautiful and valuable language.

·       I have trouble defining its character. Perhaps the closest description would be: warm, vivid, and intense. 

·       The book includes a few poems, probably written by the author, as a hallmark of her sensibility.

·       And then there are the refined delicacies, existing, alas, only on paper. If only, oh if only, they could appear beside my laptop!

·       Many thanks to the author for her book. Let it wait on standby when a smile deficit arises.

 

                                                                 Prof. Jerzy Marchwińsk)

 

Katarzyna PREISKORN, PIKNIK NA SKRAJU PARKURU

  

Prof. Jerzy Marchwiński

Warszawa. 6 listopada 2022

Katarzyna PREISKORN

PIKNIK NA SKRAJU PARKURU

REFLEKSJE

·     Od razu na wstępie wyznaję, że konia, właściwie od zarania, nie postrzegałem jako zwierza.  Zawsze koń, to była dla mnie istota. Nie zwierzę, tylko właśnie istota.

·     Jej losy były powiązane z człowiekiem, z jego pracą, walką, radością i smutkiem.

·       Relacje Autorki z tą istotą, to żywe połączenie autentycznej miłości i przyjaźni.

·      Pochłonąłem jednym tchem opis tej unikatowej relacji jakby wziętej żywcem ze świata poezji.

·       Książka pisana jest szczególnie pięknym i wartościowym językiem.

·   Mam problem z określeniem jego charakteru. Być może najbliższe to, język ciepły, żywy i intensywny.

·   Pojawia się kilka wierszy, prawdopodobnie autorstwa Pani Katarzyny, jako znamię jej wrażliwości.

·       No i te wyrafinowane smakołyki, istniejące, niestety tylko na papierze. Gdybyż, ach, gdybym, mógł je znajdować przy moim laptopie!

·     Za książkę Autorce pięknie dziękuję. Niech czeka w pogotowiu, kiedy pojawi się deficyt uśmiechu.

 Jerzy ARTYSZ, „POSZUKIWANIE” (THE SEARCH)

  

Prof.Jerzy Marchwiński                                                                     

Warszawa,  October 13, 2022

Jerzy ARTYSZ, „POSZUKIWANIE”  (THE SEARCH)

REFLECTION

·            After reading this absolutely unique book  POSZUKIWANIE (THE SEARCH), about the fortunes of the extraordinary singer-artist Jerzy Artysz, I am simply stunned by the richness of his life.

·            Actually, I have known Jerzy Artysz all my life, but  I needed to read his remarkable life story to realize that I actually knew very little about this Artist and Man.

·    The book is phenomenal, solidly grounded in the brilliant intelligence and professionalism of Aleksander Laskowski, who as the participant in the dialogue, has cleverly encouraged the passionate narrative of the Artist.

·          I recommend reading this book to young enthusiasts whose passion for music leads them through the fascinating realm of becoming an artist.

·           These few sentences reflect not only on this unique figure but also on the happiness of being an artist.


      

 

czwartek, 3 listopada 2022

Jerzy ARTYSZ, „POSZUKIWANIE”

 

Prof. Jerzy Marchwiński

Warszawa, 13.10.2022

Jerzy ARTYSZ, „POSZUKIWANIE”

REFLEKSJA

  •  Po lekturze tej absolutnie unikatowej książki „POSZUKIWANIE”, o

losach niezwykłego artysty-śpiewaka, Jerzego Artysza, jestem po prostu

oszołomiony bogactwem jego życia.

  •  Jerzego Artysza znam właściwie całe życie, ale dopiero piękna lektura

jego losów uświadomiła mi, że właściwie wiem niewiele o tym Artyście i

Człowieku.

  •  Książka jest fenomenalna, solidnie osadzona w błyskotliwej inteligencji 

i profesji Aleksandra Laskowskiego, który swym udziałem w dialogu,

atrakcyjnie stymulował pasjonującą opowieść Artysty.

  •  W moim osobistym odczuciu, poleciłbym lekturę tej książki młodym

entuzjastom, których pasja muzyczna prowadzi przez fascynujący świat

stawania się artystą.

  •  Te kilka zdań, to moja osobista refleksja nie tylko o tej wyjątkowej

postaci, ale również o szczęściu bycia artystą.

      

wtorek, 25 października 2022

WYSTĄPIENIE NA INAUGURACJI FUNDACJI MUZYCZNE PARTNERSTWO


Prof. Jerzy Marchwiński

WYSTĄPIENIE NA INAUGURACJI FUNDACJI MUZYCZNE PARTNERSTWO

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele.

Nie skrywam, że z pewnym wzruszeniem przystępuję do wygłoszenia tych kilku zdań.

Według mojego, internetowego rozeznania, nasza Fundacja jest pierwszą i być może jedyną w świecie, poświęconą muzycznemu partnerstwu.

Kiedy przystępowałem przed laty do realizacji tej idei, wyraźnie przyświecały mi dwa cele: DOBRO I PIĘKNO. Dobro, ponieważ wyobraziłem sobie, że Fundacja będzie przydatna wszelakiemu dobru całej społeczności muzycznej, a Piękno, ponieważ Muzyka, przecież przynależy do najbardziej uniwersalnych ze Sztuk.

My, wybrańcy losu, obdarzeni zdolnościami, tym cudownym znamieniem, określanym przez Mistrza Lutosławskiego jako dobro powierzone, każdy według własnej miary, służymy przekazywaniem piękna słuchaczom.

Ta nieprzemijająca misja uniezależnia również mnie skutecznie, od destruktywnej dramaturgii rzeczywistości, często dominowanej przez szaleńców i psychopatów.

Moim pragnieniem jest, aby to zawołanie Hipokratesa Ars longa vita brevis, Sztuka długa, życie krótkie, które noszę głęboko zakodowane w sercu i umyśle, pozostawało trwale w kodeksie Fundacji, służyło skutecznie bliźnim i nam samym.

Niech moje serdeczne myśli i najlepsze życzenia towarzyszą Wam w kreowaniu życia i doskonaleniu profesji.

Prof. Jerzy Marchwiński

(20.10.2022)